Beleid gebasseerd op ISO 26000
Magema laat het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij haar interne bedrijfsvoering een belangrijke plek innemen. Hiervoor worden energiebesparende keuzes gemaakt en is een stuk bewustwording onder haar werknemers van groot belang. Ons beleid is gericht op economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet). Wij proberen Duurzaam Ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen na te streven.

People
Magema onderkent dat haar medewerkers de belangrijkste factor zijn voor het bereiken van haar doelstellingen. Wij respecteren mensenrechten en keuren elke vorm van intimidatie of discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, handicap of land van afkomst af. Niet alleen onze medewerkers, maar ook anderen die met Magema te maken hebben, zoals klanten, leveranciers of bezoekers moeten zich verre houden van elke vorm van discriminatie en de mensenrechten van anderen respecteren.

Planet
Wij staan achter een bedrijfsvoering op duurzame en milieuvriendelijke wijze. Wij waarborgen dat onze bedrijfsvoering een minimale negatieve invloed heeft op mens en milieu, maar wel afgestemd is op onze legitieme zakelijke behoefte. Insteek is hierbij een milieuvriendelijk investeringsbeleid met zo min mogelijke verbruikswaarden.
 
Profit
Magema wil niet alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen, het moet ook economisch verantwoord zijn. Magema is een gezonde en financieel onafhankelijke organisatie. We zijn ons er echter van bewust dat er ook niet-financiële waarden bestaan die van groot belang en zeer waardevol zijn. Denk hierbij aan service, klantgerichtheid en zeker ook MVO, welke allemaal hoog in het vaandel van Magema B.V. staan.
 
 
 
 
 CO2-prestatieladder 
Magema onderschrijft de doelstelling van de CO2 prestatieladder om CO2 bewust te handelen in de bedrijfsvoering. De CO2-emissie van het wagenpark en de energiestromen van panden worden in kaart gebracht. Magema heeft een energiezorgplan waarin het energiebeleid en de CO2 reductiedoelstellingen zijn vastgesteld.